We zagen vandaag een interessante quote van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

lidstaten mogen niet zomaar besluiten om de verkoop (van snorfietsen) te verbieden

In dit geval gaat het over een verbod op de verkoop van snorfietsen met een benzinemotor vanaf 2025. Dat staat in het klimaatakkoord maar EU-regels verhinderen dat.

Volgens EU-regels mag Nederland ook niet eenzijdig de verkoop en het gebruik van LEVs op de openbare weg verbieden:

De lidstaten mogen op hun grondgebied het in de handel brengen en/of in bedrijf stellen van machines die aan de Europese richtlijn voldoen niet verbieden, beperken of verhinderen.

Omdat blijkbaar niemand weet hoe je dat moet rechtzetten zijn LEVs in Nederland nog steeds verboden op de openbare weg en kan je ze ook niet verzekeren.

Dat gaat ook nog wel even duren want tot 2024 verwachten wij nog geen wetgeving en het is de vraag wat er vanaf dat moment gaat veranderen. Het ministerie wil vooralsnog nog steeds LEVs keuren voor gebruik op de openbare weg. Met die keuringen sluit je vrijwel alle LEVs uit die je nu al overal ziet rondrijden. In de Europese lidstaten rijden er inmiddels al miljoenen zonder keuringen rond en dat gaat bij eigen gebruik in vrijwel alle landen zonder noemenswaardige problemen.

Voor de goede orde… het minsterie van Infrastructuur en Waterstaat liet onlangs aan ons het volgende weten over de Europese regels:

Er is op dit moment geen geharmoniseerd Europees kader voor LEVs, waarin eisen gesteld worden aan het voertuig en de productie voor het veilig gebruik in het verkeer. Dat neemt niet weg dat andere Europese kaders wel van toepassing kunnen zijn, zoals de Machinerichtlijn. Om aanvullende nationale eisen te kunnen stellen aan veilig gebruik in het verkeer dient eerst beoordeeld te worden of een LEV binnen het toepassingsgebied en de definities van andere EU-kaders, waaronder de Machinerichtlijn, valt. Als dat het geval is dan dient eerst aan deze Europese regelgeving voldaan te worden.

De Machinerichtlijn bevat diverse verplichtingen, waaronder essentiële veiligheids- en gezondheidseisen waaraan machines (en dus ook LEVs, die onder het toepassingsgebied en de definities van de Machinerichtlijn vallen) moeten voldoen. Essentiële veiligheidseisen hebben onder meer betrekking op gevaar voor beknelling, gevaar voor geluid en het gevaar om opgesloten te raken. Als wordt voldaan aan de Machinerichtlijn (wat moet worden aangetoond met onder andere een verklaring van overeenstemming opgesteld door de fabrikant), moet het verhandelen en op de markt aanbieden in alle lidstaten worden toegestaan. De Machinerichtlijn laat echter ruimte aan lidstaten om regels te stellen inzake het wegverkeer. De voertuigeisen in het LEV-kader zullen dan ook aanvullende eisen voor veilig gebruik van het voertuig in het verkeer betreffen en daarbij niet in strijd mogen zijn met Europese regels.