De motie van Jaco Geurts van het CDA om de lichte elektrische voertuigen uit categorie 1b zoals e-steps, alleen toe te staan op de openbare weg als onafhankelijke experts aangeven dat volstrekt helder is dat de verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd en de voertuigveiligheid kan worden gegarandeerd is vanmiddag aangenomen bij de stemmingen in de Tweede Kamer.

De volledige tekst van de motie van het CDA:

Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2019 aangaf dat mede door druk vanuit de Tweede Kamer veiligheid ondergeschikt is gemaakt aan de wens tot innovatie in het wegverkeer; overwegende dat de SWOV aangeeft dat er nog weinig bekend is over de veiligheid van lichte elektrische voertuigen; overwegende dat Nederland de ambitie heeft om het aantal verkeers- slachtoffers flink te verlagen; verzoekt de regering om de lichte elektrische voertuigen uit categorie 1b zoals e-steps, alleen toe te staan op de openbare weg als onafhankelijke experts aangeven dat volstrekt helder is dat de verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd en de voertuigveiligheid kan worden gegarandeerd,
en gaat over tot de orde van de dag. Geurts

Naast de motie van het CDA ligt er nog de aangenomen motie van Cem Laçin waarin hij verzoekt de regering, na publicatie van het definitieve toelatingskader alles op alles te zetten om de toelating van LEV’s zo snel mogelijk toe te staan. Daarnaast ook de aangenomen motie van Laçin en Sienot van D66 waarin ze de minister verzoeken dat ze gebruik maakt van de Europese richtlijnen en kijkt naar landen als Duitsland, België en Frankrijk die het gebruik van Lichte Elektrische Voertuigen op de openbare weg al mogelijk hebben gemaakt. De strekking van de motie is ook dat een meerderheid van de Tweede Kamer de minister oproept om in gesprek te gaan met producenten, aanbieders en gebruikers van LEV’s over de eisen die aan deze voertuigen gesteld worden, waarbij de veiligheid centraal moet staan.

Nou maar hopen dat iemand de moties van Geurts, Laçin en Sienot zo leest dat ze de gebruikers van LEVs eens raadplegen want dat zijn de echte onafhankelijke experts. Niet de instanties die nu in opdracht van de overheid betaald LEVs keuren en zelf baat hebben bij keuringen. Dat is net als de slager die zijn eigen vlees keurt.

Gebruikers en leveranciers zijn tot op de dag van vandaag genegeerd en mogen alleen meepraten met stakeholders over ditjes en datjes die nergens over gaan. Als het over de inhoud gaat worden ze niet uitgenodigd en ligt er ineens een besluit op tafel waaruit o.a. blijkt dat LEVs zonder stuur zijn uitgesloten in het LEV-kader.