Net als lobbyclub Legaalrijden in Nederland heeft brancheorganisatie LEVA-EU directe lijntjes met de EU-besluitvormers. Ze onderzocht het LEV kader van de Nederlandse overheid en dan blijkt dat we bijval krijgen op onze kritiek op het LEV kader. We noemen even een paar hoofdpunten uit hun bevindingen.

Wij noemden de RDW een slager die zijn eigen vlees keurt in opdracht van de overheid. In Europa beschrijven ze het als volgt: Voor e-steps wordt een goedkeurings- en toezichtsprocedure ingevoerd die volledig aan RDW wordt toegewezen. RDW mag de regels maken, de voertuigen keuren en vervolgens ook nog toezicht houden. RDW krijgt hiermee een blanco cheque als rechter en partij, een beslissing die niet bepaald lijkt te stroken met een normaal democratisch proces.

De Europese brancheorganisatie concludeert uit haar analyse dat het voorstel van de Nederlandse overheid om, sommige voertuigen die uitgesloten zijn van Verordening 168/2013 te onderwerpen aan een nationale goedkeuring, in strijd is met Europese wetgeving.

In de algemene toelichting bij de technische eisen die het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op donderdag 30 september met stakeholders waaronder Legaalrijden zal bespreken, staat:

“Deze voertuigen kunnen niet volgens andere Europese regelgeving worden toegelaten tot het verkeer op de weg, waarmee ze dus impliciet verboden zijn.”

De brancheorganisatie is er van overtuigd dat deze stelling onjuist is. Net zoals conventionele elektrische fietsen zijn elektrische bakfietsen, elektrische steps en zelf-balancerende voertuigen uitgesloten van Verordening 168/2013. Bijgevolg zijn ze onderworpen aan de Machine-, EMC- en RoHS-Richtlijn. Artikel 6.1 van de eerder vermelde Machinerichtlijn 2006/42/EG bepaalt bovendien: “De lidstaten mogen op hun grondgebied het in de handel brengen en/of in bedrijf stellen van machines die aan deze richtlijn voldoen niet verbieden, beperken of verhinderen.”

De Nederlandse overheid heeft aanvaard om conventionele elektrische fietsen tot de openbare weg toe te laten zonder bijkomende vereisten. Het is bijgevolg onlogisch, inconsequent en illegaal om elektrische bakfietsen, e-steps en zelf-balancerende voertuigen zoals de Onewheel die voldoen aan de Machine-, EMC- en RoHS-Richtlijn te onderwerpen aan bijkomende, nationale vereisten. Daarbij komt dat er voor deze voertuigen geen structurele problemen zijn die dergelijke bijkomende maatregelen nodig zouden maken. Bovendien worden de voertuigen massaal gebruikt in steden die zoeken naar oplossingen om vervuilend vracht- en passagiersvervoer te vergroenen.

LEVA-EU verzoekt de Nederlandse overheid om van het toelatingskader LEV af te zien en om alle LEVs die voldoen aan de vereisten van de Machine-, EMC- en RoHS-Richtlijn niet langer de toegang tot de openbare weg te ontzeggen, noch te beperken door belemmerende nationale technische vereisten. Dat verzoek betreft ook zelfbalancerende voertuigen zonder stuurinrichting zoals de Onewheel, EUC en het elektrisch skateboard. In afwachting van het antwoord van het Nederlandse ministerie zal LEVA-EU de Europese Commissie informeren over dit verzoek.

Op papier klinkt het fantastisch maar de Europese Commissie praat sinds 2009 ook al over het invoeren van een usb-c standaard om apparaten mee op te laden dus echt snel gaat de besluitvorming daar ook niet.

Het toelatingskader voor LEVs is volgens Europese normen onwettelijk