Op deze bizarre nieuws avond ontvingen we een brief van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam over de Legaalrijden demonstratie van aanstaande zaterdag. Morgen, woensdag zal de woordvoerder van de burgemeester ons nog bellen om te overleggen in wat voor vorm we de demonstratie mogen houden. Morgen dus meer en we waarderen het zeer dat de burgemeester zo uitvoerig het besluit van de driehoek toelicht:

U heeft kennisgeving gedaan van uw voornemen op zaterdag 10 juli 2021 van 12:00 tot 14:00 uur te demonstreren voor de legalisering van Lichte Elektrische Voertuigen (LEV’s). U wilt met deze voertuigen een route rijden door Amsterdam. In uw kennisgeving geeft u aan 300 deelnemers te verwachten. U bent welkom om in Amsterdam te komen demonstreren, maar zonder het gebruik van de voertuigen. In deze brief licht ik toe waarom.

Het demonstratierecht biedt u de mogelijkheid ieder onderwerp te adresseren. Dit is een grondrecht en ik zet mij er voor in dat te beschermen. Het demonstratierecht komt echter ook met verantwoordelijkheden, zowel voor u als voor mij. Als burgemeester van Amsterdam dien ik de (verkeers)veiligheid en gezondheid van alle Amsterdammers en hun bezoekers, inclusief de deelnemers aan uw demonstratie. Het is ook vanuit dit kader dat ik uw demonstratie beoordeel.

Iedere kennisgeving wordt zorgvuldig afgewogen. In de driehoek van Amsterdam is uitgebreid gesproken over uw voorgenomen demonstratie. Het recht op betoging wordt erkend ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’. Met andere woorden: het is niet toegestaan om in het kader van een demonstratie andere wetten of regels te overtreden. De voertuigen waarmee u wilt demonstreren zijn niet goedgekeurd voor toelating op de openbare weg. De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) heeft deze toestellen niet beoordeeld als verkeersveilig. Om deze reden is het ook niet mogelijk om deze voertuigen te verzekeren of om als bestuurder verzekerd op deze voertuigen te rijden. Dit alles maakt dat de driehoek het niet verantwoord acht dat u met deze voertuigen de weg op gaat om te demonstreren.

Om bovengenoemde redenen verbind ik de volgende voorschriften aan uw demonstratie, in het belang van het verkeer en de gezondheid. Dat doe ik op grond van de Wet Openbare Manifestaties:

  • U mag zaterdag 10 juli 2021 demonstreren in Amsterdam. Het is echter niet toegestaan dynamisch te demonstreren met de Licht Elektrische Voertuigen. Ik benadruk dat het rijden op deze voertuigen verboden is en dat de politie hiertegen kan optreden;
  • U dient zich tijdens de demonstratie in het belang van het verkeer aan de geldende verkeersvoorschriften en – regels te houden. De wijze waarop u demonstreert mag op geen enkele wijze de deelnemers aan uw demonstratie en/of overige verkeersdeelnemers in gevaar brengen;
  • U draagt zorg voor een ordedienst die de deelnemers aan uw demonstratie actief informeert over en begeleidt in het naleven van de voorschriften en geldende regels;
  • Tijdens de demonstratie dienen aanwijzingen van de politie onverkort te worden opgevolgd.

De gemeente en politie zijn bereid met u in overleg te gaan over de vraag hoe in lijn met bovenstaande voorschriften invulling gegeven kan worden aan uw demonstratierecht, zonder het gebruik van de Licht Elektrische Voertuigen. Als blijkt dat aan voorschriften niet wordt voldaan, strafbare feiten worden gepleegd en/of wanordelijkheden plaatsvinden of dreigen plaats te vinden, zal direct en zichtbaar worden opgetreden.

Ik hecht er verder aan te benadrukken dat alle deelnemers aan de demonstratie te allen tijde 1,5 meter afstand dienen te bewaren tot eenieder, goede hoest- en handhygiëne dienen te hanteren en na de demonstratie extra alert te zijn op klachten. Indien zich klachten voordoen zoals verkoudheid, hoesten, verhoging en reuk- of smaakverlies is het dringende advies om thuis te blijven en een afspraak te maken met de GGD voor een test.

Tot slot

Het overtreden van de wet kan aanleiding zijn om tot ontbinding van de demonstratie over te gaan. Ook kan op gezag van de Officier van Justitie op individuele overtreders worden gehandhaafd. Ik verwacht echter dat u alles in het werk stelt om de demonstratie veilig te laten verlopen en dat u al uw deelnemers voorafgaand en tijdens de demonstratie op de hoogte stelt van de gestelde grenzen.

Hoogachtend,

Femke Halsema, Burgemeester van Amsterdam