Staande gehouden of LEV in beslag genomen?

De meest actuele wet- en regelgeving van het OM en de politie kan je hier lezen.

Volgens Europese richtlijnen is de huidige Nederlandse wetgeving en het LEV kader in strijd met EU wetgeving. Meer daarover kan je hier lezen.

Voor e-steps gelden weer andere wetten. Ze zijn verboden op de openbare weg omdat ze niet gekeurd zijn. Daar valt helaas niet veel tegenin te brengen.

Dit is een standaardbrief (met dank aan Roomba) voor als je e-step of skateboard in beslag is genomen. Advies is ook om altijd in beroep te gaan tegen de boete die je krijgt. Dit omdat het bedrag vaak niet klopt. Bij gebruikers van monowheels en Onewheel zien we dat ze regelmatig worden teruggegeven. Dit komt omdat een eenwieler geen voertuig is. Een voertuig heeft meer dan 1 wiel. Meer daarover kan je hier lezen.


Geachte heer/mevrouw,

met deze brief zou ik graag in verzet gaan tegen de strafbeschikking die ik heb ontvangen, tot deze strafbeschikking horen de volgende gegevens:

Naam

<< naam >>

CJIB-nummer

<< nummer >>

Dagtekening strafbeschikking

<< datum >>

Opsporingsinstantie

<< bureau >>

Verzet

In september ben ik staande gehouden op mijn elektrische ______ in ______. Hiervoor heb ik een strafbeschikking ontvangen met de volgende omschrijving:

Een voertuig dat ingevolge art. 21 lid 1 WVW 1994 dient te zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg laten staan of daarmee (laten) rijden terwijl dit voertuig niet is goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg.

In mijn eigen onderzoek naar de plek van elektrische ______ in de wet- en regelgeving ben ik tot een andere conclusie gekomen. Het elektrische ______ is een vrij nieuw product, in andere (Europese) landen zijn er wetgevingen voor aangemaakt of aangepast. In Nederland is dit nog niet aan bod gekomen, hierdoor is in mijn bevindingen het elektrische ______ niet illegaal op de openbare weg. Onderstaand zal ik mijn bevindingen beschrijven, ik heb dit verdeeld in drie delen om het overzichtelijk te houden. Het eerste onderdeel heeft betrekking tot de Nederlandse wetgeving met betrekking tot verkeer. Vervolgens is er een EU verordening die ik ben tegengekomen en als laatste wederom iets uit de Nederlandse wet betreffende het verkoop.

Nederlandse wetgeving betreffende verkeer

Als eerste wil ik ingaan op de Nederlandse wetgeving. Hierbij is gebruik gemaakt van de WVW1994 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2019-07-01) en RVV1990 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/).

De reden waarom deze twee bronnen zijn gebruikt is omdat deze in dezelfde wetsfamilie zitten waarbij de WVW1994 als wet functioneert en de RVV1990 het besluit. Het verschil tussen dit is als volgt;

In een wet staan algemeen verbindende voorschriften. Dat betekent dat er in grote lijnen uitgelegd wordt welke regels er voor een bepaald onderwerp gelden. De Eerste en Tweede Kamer moeten een wetsvoorstel goedkeuren.

Een besluit, ook wel Algemene maatregel van bestuur, is een gedetailleerdere beschrijving van de wet. In een besluit staat verder uitgewerkt hoe (een deel van) de wet uitgelegd moet worden.

In beide stukken word in het begin bepalingen vastgelegd. In de WVW1994 staat het motorrijtuig beschreven als:

alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning;

Het RVV1990 kent niet het begrip motorrijtuig maar wel motorvoertuig, deze is als volgt:

alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;

In beide beschrijvingen wordt er altijd gesproken over voertuigen. Voertuigen komen niet in de WVW1994 voor, wel in de RVV1990. Daar staan voertuigen als volgt beschreven:

fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens;

Het besluit RVV1990 gaat gedetailleerder in op de wet WVW1994 door het begrip voertuig te verhelderen. Een (elektrisch) ______ is volgens het besluit RVV1990 geen voertuig, en kan zodoende niet in het begrip motorvoertuig of motorrijtuig geplaatst worden.

Ik de RVV1990 zag ik ook dat er rekening is gehouden met objecten wat geen voertuigen zijn, maar waarmee een persoon zich wel kan voortbewegen. Zoals een (elektrisch) ______. Dit staat in artikel 4 punt 4 als volgt beschreven:

In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.

Kort samenvattend betekend dit; het WVW1994 verteld in grote lijnen wat de wet is en kent motorrijtuig. Het RVV1990 legt gedetailleerd uit wat die wetten precies inhouden. Zo kent het RVV1990 het begrip motorvoertuig en voertuig zelf. Hier past een (elektrisch) ______ niet in. Deze mogen op de openbare weg volgens artikel 4 punt 4 in het RVV1990 omdat het niet om een voertuig gaat. Het elektrische ______ is hierin gelijk aan een normaal ______.

EU verordening(SKATEBOARDS ONLY)

Ook is er een EU verordening (EU 2015/386) wat gaat over het importeren van elektrische skateboards. Een verordening van de EU is een bindende rechtshandeling die in de hele EU van toepassing is. De verordening in kwestie beschrijft een elektrisch skateboard en verteld daarbij dat deze niet gezien word als een motorvoertuig omdat er fysieke handelingen nodig zijn om hierop te kunnen rijden, het sturen bijvoorbeeld. Ook gezien de snelheid wat een board kan halen word het niet gezien als speelgoed. Deze EU verordening geeft aan dat dit product gezien moet worden als sport materieel, zoals een niet gemotoriseerd skateboard.

Voor het gemak heb ik deze verordening meegestuurd achteraan de brief.

Nederlandse wetgeving betreffende verkoop

Als laatste heb ik ook de regeling voertuigen (https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/) gevonden. Hierin staat in hoofdstuk 4, artikel 4.1:

Het is verboden nieuwe voertuigen van de voertuigcategorie├źn L, M, N, O, T, C, R en S die op grond van richtlijn 2007/46/EG, verordening (EU) 167/2013 of verordening (EU) 168/2013 moeten beschikken over een EU-typegoedkeuring te verkopen of in het verkeer te brengen, indien deze voertuigen niet over een EU-typegoedkeuring beschikken.

Mijn elektrische ______ heb ik in Nederland gekocht. Sommige van deze winkels zijn vrij prominent aanwezig, ze vallen op en men weet dat ze bestaan. De strafbeschikking die ik heb ontvangen zegt dat mijn elektrische ______ een voertuig is waarvoor een goedkeuring moet zijn voor toelating in het verkeer maar dit er niet zou zijn. Bovenstaand artikel zegt dat zulke producten niet eens verkocht mogen worden. Om niet-goedgekeurde voertuigen uit het verkeer te houden is het verkoop hiervan stoppen een goede zet, maar het verkoop wordt niet gestopt. Dit verkoop lijkt zelfs toe te nemen. Met het idee dat je niet-goedgekeurde voertuigen niet mag verkopen, en elektrische ______ wel worden verkocht in Nederland. Concludeer ik hieruit dat een elektrisch ______ niet behoort tot de categorie voertuig. Maar zoals in de twee eerder benoemde punten, als een normaal ______ moet worden gezien.

Slot

Ik ben ervan overtuigd dat een elektrisch ______ gelijk staat aan een normaal ______. Dit betekend dus geen voertuig, motorvoertuig noch motorrijtuig. Dit door mijn drie/twee eerder benoemde bevindingen.

  1. Het is volgens de WVW1994 en RVV1990, die in dezelfde wetsfamilie zitten, geen voertuig en is zodoende ook geen motorvoertuig noch rijtuig.
  2. De EU heeft een verordening die ook van kracht is in Nederland wat stelt dat een elektrisch skateboard hetzelfde gezien moet worden als een normaal skateboard. Dus geen voertuig, motorvoertuig noch rijtuig.
  3. Het is illegaal om niet goedgekeurde voertuigen te verkopen. Dit gebeurd wel binnen Nederland in fysieke winkels en online. Dit geeft aan dat het elektrische geen niet-goedgekeurd voertuig is.

Ik hoop met deze brief genoeg informatie gegeven te hebben.

Met vriendelijke groet,

<< naam >>

Dagtekening

<< datum >>

Adres

<< adres >>